دنیای دیجیتالی امروز، فارغ از هیچ محدودیتی هر روز مرزها را کنار زده و گسترده تر شده و انسانهای زیادی را در سراسر دنیا با یکدیگر مرتبط می کند. تجارت فروش مستقیم نیز پرقدرت تر از همیشه در همه دنیا در حال گسترش است. چشم انداز ما ساختن سازمانی بدون مرز است. سازمانی که تمام قومیتهای کشور عزیزمان از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب و با هر لهجه و گویشی، در کنار یکدیگر مقتدرانه و متحدانه ایستاده اند و برای هدفی مشترک که همان ارتقا سطح رفاه و منزلت ایرانیست گام برمیدارند. با هرچه قدرتمند شدن این خانواده و ورود تجارتمان به کشورهای دیگر، به دنبال روزی هستیم که خورشید سازمانمان هرگز غروب نکند. چرا که آن روز در تمام کشورهای دنیا خانه ای وجود دارد که در آن یک هخامنشی زندگی می کند.