• سعید بهادری
  • /
  • 1400/10/21 17:40:27
  • 2152 مشاهده


کمپ تفریحی آموزشی بخشی از تاپ ترینرهای تیم هخامنش در دی ماه 1400 با حضور دکتر آرش کمالی در شهر گرگان برگزار شد.
در این ویدئو بخش هایی از این برنامه آموزشی و تجربه ترینرها را میبینیم.